Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.
Efekty i przewidywane wyniki operacji:
W ramach operacji pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zostanie: sfinansowana nowa, energooszczędna instalacja zamrażalni ryb, przebudowana instalacja komór mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto zostaną zakupione panele fotowoltaiczne o mocy 25 kW i system transportu próżniowego odpadów. Zakład przetwórstwa zostanie doposażony w płatownicę do ryb, palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę do basenopalet.
W wyniku wprowadzenia nowego systemu transportu odpadów nastąpi redukcja zużycia wody w procesie produkcyjnym. Zakup paneli fotowoltaicznych wpłynie na optymalizację gospodarki zasilania prądem poprzez włączenie do eksploatacji prądu z odnawialnych źródeł energii. Natomiast zakup instalacji zamrażania ryb, odbudowa zamrażarek, przebudowa instalacji komór wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w zakładzie. Z kolei zakup nowej płatownicy do ryb, palet plastikowych wyeliminuje ciężkie i niebezpieczne prace ręczne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Basenopalety plastikowe i wywrotnica do basenopalet wyeliminują konieczność stosowania skrzynek o wadze 25 kg. W jednej basenopalecie może znajdować się ok. 400 kg ryb. Basenopalety transportowane będą wózkami paletowymi a następnie wywracane przy pomocy wywrotnicy do basenopalet.
Wartość operacji: 951 910,71 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 373 405,57 PLN.

Zakup wywrotnicy basenopalet

Przebudowa instalacji komór 3A

Zakup paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kW

Zakup palet i basenopalet palstikowych

Zakup instalacji zamrażalin ryb

Zakup płatownicy do ryb

Odbudowa zamrażarki płytowej nr 1

Odbudowa zamrażarki płytowej nr 3

Zakup systemu transportu próżniowego odpadów

Przebudowa instalacji komór 3B